-->

2015/03/05

"Paran varsa insanlar seni tanır. Paran yoksa, sen insanları tanırsın. "

paylaş
"Paran varsa insanlar seni tanır. Paran yoksa, sen insanları tanırsın. "